REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

Regulamin sprzedaży biletów on-line za pośrednictwem strony internetowej Fundacji K2 Zaborowscy z siedzibą w
Łodzi (KRS: 0000930663)

 

 

§ 1 Sprzedaż on-line

 
 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Fundacja K2 Zaborowscy z siedzibą w Łodzi (92-412 Łódź, ul. Księcia Władysława Opolczyka 21B/4) (KRS: 0000930663, NIP: 7282856594, REGON: 520360368), zwana dalej Fundacją.

 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Fundacją zostaje zawarta wyłącznie w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.bilety.fundacjak2.pl: 

  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

  2. podania adresu e-mail i numeru telefonu

  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,

  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji;

 3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line jest jednoznaczne z całkowitą i bezwarunkową akceptacją niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminem wydarzenia oraz Regulaminem miejsca wydarzenia.

 4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.

 5. Zapłata za bilet niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 3 godzin od momentu dokonania zamówienia, powoduje anulowanie zamówienia, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności technicznych bądź składania jakichkolwiek oświadczeń.

 6. Własność biletów nie przechodzi na Kupującego do czasu zaksięgowania przez Fundację potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

 7. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, za pośrednictwem portalu internetowego platnosci.pl. 

 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.

 9. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 930) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 10. Ceny biletów zawierają podatek VAT.

 11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ̇ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia. 

 12. W przypadku woli otrzymania faktury VAT za nabyte bilety, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

 13. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na wydarzenie, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe lub dla studenta bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne.

 14. Kupujący zobowiązany jest wydrukować drukuje bilet i posiadać go wraz z wymaganymi dokumentami w chwili wejścia na wydarzenie.

 15. Fundacja zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 16. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 17. Wstęp na wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej ważny bilet z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu. Bilet dla osoby, która nie ukończyła 13 lat może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia.
   

§ 2 Reklamacje

 

 1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Fundacji, Fundacja przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot nastąpi wyłącznie na wyraźne żądanie Kupującego wyrażone Fundacji.

 2. Zwrot biletów nie jest możliwy. W wyjątkowych okolicznościach, Fundacja może wyrazić zgodę na zwrot biletu w drodze indywidualnych uzgodnień poczynionych z Kupującym. 

 3. Wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba może nie mieć możliwości wejścia na wydarzenie 

 4. Zaproszenia nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani podlegać dalszemu obrotowi.

 5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi.

 

 

§ 3 Ochrona danych Kupującego

 

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), Fundacja oświadcza, że: 

  1. administratorem danych osobowych jest Fundacja K2 Zaborowscy z siedzibą w Łodzi (92-412 Łódź, ul. Księcia Władysława Opolczyka 21B/4) (KRS: 0000930663, NIP: 7282856594, REGON: 520360368)

  2. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Fundację w celu realizacji umowy sprzedaży;

  3. podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;

  4. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;

  5. dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:

– podmiotom współpracującym z Fundacją w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,

– upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;

 1. dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;

 2. na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

 1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Fundację danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Fundację w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofertach oferowanych przez Fundację wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Fundacji, a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.

 4. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Bilety zakupione nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. 

 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

 4. Wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia osoby spóźnionej.  Kupujący zostanie wpuszczony na widownię, o ile jest taka możliwość. Decyzja ta należy do wyłącznej kompetencji Fundacji.

 5. Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na wydarzenie.

 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie wydarzeń oraz ich miejsca.

 7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej Fundacji.

 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.